Producenci
Regulamin

1.Informacje ogólne


1. Niniejszy dokument (zwany dalej: „Regulamin”) określa zasady składania zamówień i dokonywania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym portalgd.pl dostępnym na stronie: www.sklep.portalgd.pl (zwany dalej: „Strona Internetowa Sklepu”) oraz świadczenia drogą elektroniczną nieodpłatnych usług w postaci: prowadzenia Konta Klienta, Newslettera, Zamieszczania opinii o Produktach na Stronie Internetowej Sklepu, Formularza kontaktowego.
2. Właścicielem Sklepu Internetowego portalgd.pl jest P.H.U. PORTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Strzelców Karpackich 6a/15, 80-041 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000104837, NIP 583-000-57-79, REGON 190172297, kapitał zakładowy 101120,00 PLN. ( zwany dalej „Sprzedawca”). Adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego portalgd.pl:
sklepinternetowy@portalgd.pl.


2. Definicje:

Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
1. Cena – oznacza cenę Produktu brutto, wyrażoną w złotych polskich. Ceny nie uwzględniają Kosztów Dostawy.
3. Dni robocze - oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Dostawa – oznacza czynność faktyczną, która polega na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Kuriera, Produktu określonego w zamówieniu.
5. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym portalgd.pl, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.
6. Klient – oznacza osobę fizyczną, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być Umowa sprzedaży. Klient może dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym portalgd.pl w imieniu własnym jako Konsument albo w imieniu Przedsiębiorcy, który dokonał Rejestracji jego Konta Klienta.
7. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, na wniosek Przedsiębiorcy podczas Rejestracji. Konto Klienta umożliwia korzystanie z funkcjonalności i dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym portalgd.pl .
9. Koszt Dostawy – opłata za Dostawę produktu do Klienta. Podany Koszt Dostawy oznaczony jest w złotych polskich oraz jest kwotą brutto.
10. Kurier – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy.
11. Login – adres e-mail podany przez Klienta podczas Aktywacji.
12. Produkt – towar prezentowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego portalgd.pl.
13. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
14. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą lub między Przedsiębiorcą a Sprzedawcą.
15. Zamówienie – oferta złożona Sprzedawcy przez Klienta obejmująca nabycie wybranych Produktów, składana na zasadach określonych w Regulaminie. Oferta dotyczy Produktów wymienionych w przesłanym do Sprzedawcy formularzu zamówienia.

16. Znakowanie – naniesienie zaakaceptowanego przez Klienta nadruku na produktach.  1. Składanie zamówień:

1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę: www.sklep.portalgd.pl, 7 dni w tygodniu przez 24 godziny.

2. Kupujący składa Sprzedającemu w formie elektronicznej zamówienie wraz z określeniem asortymentu i jego ilości oraz ewentualnego rodzaju znakowania (jeżeli znakowanie towaru jest wybrane).

4. Sprzedający potwierdza realizację zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na wskazany adres e-mail.

5. Potwierdzenie zamówienia jest wiążące dla obu stron.

6. Klient może wycofać złożone zamówienie poprzez wysłanie wiadomości e-mailem na adres sklepinternetowy@portalgd.pl lub telefonicznie pod warunkiem, że zamówiony towar nie został już oznakowany (jeżeli znakowanie towaru zostało wybrane) lub wysłany.

7. Wszystkie ceny podane są w PLN i są cenami brutto.

8. Podane w Sklepie Internetowym ceny nie stanowią oferty, a wyłącznie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego.

9. Do każdego zrealizowanego zamówienia zostanie wystawiony i dołączony dokument zakupu:

- paragon lub

- faktura VAT

W przypadku faktur elektronicznych – faktura zostanie wysłana na wskazany adres e-mailowy.

10. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w przypadku, gdy podane dane są niekompletne lub nieprawdziwe, a także w przypadku gdy Klient ma zaległości w płatnościach w stosunku do firmy PHU Portal Sp. z o.o.

11. Wygląd rzeczywisty oferowanych towarów może różnić się od zdjęć zamieszczonych w Sklepie Internetowym portalgd.pl, które mają charakter poglądowy.

  1. Realizacja zamówień:

1. Zamówienia wysyłane są w dni robocze od poniedziałku do piątku. Czas realizacji zamówienia w przypadku produktów dostępnych w magazynie lokalnym wynosi 24h-48h.

2. W przypadku realizacji złożonych zamówień obejmujących usługi znakowania czas ten może się nieznacznie wydłużyć. Warunki dotyczące terminu dostawy zamówionego towaru ustalane są indywidualnie przez Sprzedawcę oraz Klienta.

3. W chwili złożenia zamówienia, niektóre produkty oferowane mogą być niedostępne lub ich czas realizacji może odbiegać od podanej przy produkcie dostępności, w takim wypadku Klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Formy płatności

  1. przelew bankowy –przedpłata.

  2. przelew bankowy zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów współpracy.

  3. płatność za pobraniem (u kuriera przy odbiorze)

  4. gotówka (płatność przy odbiorze własnym)

  1. Koszty dostawy:

1. W przypadku zamówień o wartości poniżej 500 zł, koszty transportu do siedziby Kupującego lub innego, wskazanego przez niego miejsca, pokrywa Kupujący. W takim przypadku, Klient może dokonać odbioru towaru własnym transportem lub wskazania firmy przewozowej. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towaru od momentu jego wydania z magazynu. Istnieje możliwość zlecenia wyboru transportu Sprzedającemu.

2. W przypadku zamówień o wartości powyżej 500 zł, koszty transportu ponosi Sprzedający.

3. Standardowy koszt wysyłki w przypadku paczki do 30 kg wynosi 25 zł brutto.

Całkowity koszt transportu zamówienia zostanie obliczony w momencie wysyłki towaru (z wyłączeniem pkt. 2).

4. Koszt dostawy przesyłek o nietypowej wielkości ustalany jest indywidualnie przez Sprzedawcę i Kupującego.

  1. Reklamacje i zwroty

1. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z protokołem niezgodności, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać na koszt Sklepu Internetowego portalgd.pl za pomocą firmy kurierskiej z którą ma podpisaną umowę Sklep Internetowy portalgd.pl.

2. Klient może dokonać reklamacji na wzorze formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę.

3. Ustosunkowanie się do żądań Klienta nastąpi w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała opinii uprawnionego rzeczoznawcy lub ekspertyzy firmy zewnętrznej, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, żądanie uznaje się za uznane.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, bez podania przyczyny. Z zastrzeżeniem, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli: przedmiotem zamówienia jest rzecz refabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

6. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie musi posiadać formę pisemną. Może być złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: sklepinternetowy@portalgd.pl , faxem na nr telefonu 58 762 21 08. Oświadczenie może by złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.

7. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep Internetowy.

8. Odstąpienie od umowy skutkuje uznaniem tej umowy za niezawartą.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym skorzystał z prawa odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11. Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, który jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

  1. Postanowienia końcowe:

1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym portalgd.pl oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o

prawach konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

up
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl